Allmän aktsamhet
Var försiktig och ta väl hand om föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Skräp och ägodelar får inte lämnas eller dumpas i fastighetens utrymmen eller på gården.

Visa hänsyn
Hemmet är för många en plats för vila och avkoppling. Försök därför visa hänsyn så att du inte stör dina grannar. Mellan kl 22.00 till kl. 08.00 ska det vara så tyst att grannar kan sova ostört. Huset är lyhört vilket gör att musik, sång, dans och tunga steg hörs mellan lägenheterna. Om du ska ha fest, informera grannarna och be dem höra av sig ifall du skulle störa dem. En lapp i trappan om fest är ett sätt att visa omtanke, men inget frikort att vara högljudd efter kl 22. Informera även grannar vid renovering som kan låta mycket och visa hänsyn på kvällar.

Störningar
Om du blir störd av en granne så är det ditt ansvar att informera din granne om det. Knacka på och be din granne vänligt dämpa sig. Styrelsen kan hjälpa till att medla om din granne trots upprepade uppmaningar fortsätter störa. Mellan kl 08.00 och 22.00 är det tillåtet att spela musik etc., men det finns gränser för ljudnivåer även inom dessa tider enligt lag. Hör av dig till styrelsen om du är osäker på vad som är rimligt. Fråga gärna dina grannar om du misstänker att du kanske stör dem. Det visar på omtänksamhet och är ofta uppskattat. 

Säkerhet
Dörrar till trappuppgångar, källare och andra utrymmen ska alltid hållas stängda för att förhindra inbrott och brand. Kontrollera alltid att dörrar stängs ordentligt. Släpp inte in någon okänd person in i fastigheten och lämna inte ut portkod till okända. Se till att gårdsgrindar stängs. Meddela gärna grannar om du under en längre tid är borta från din lägenhet.

Sparsamhet 
Värme och vatten betalas gemensamt. Spola därför inte med vatten i onödan och sänk värmen om lägenheten blir för varm istället för att öppna fönster. Stäng gärna av elementen om du reser iväg längre perioder. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen t.ex. tvättstugan. 

Andrahandsuthyrning
Medlemskap i föreningen beviljas till personer som har för avsikt att permanent bo i föreningen. Du kan dock beviljas tillstånd att hyra ut din bostad vid exempelvis tillfälligt utlandsvistelse. Enligt våra stadgar måste du som medlem ansöka om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. Tillståndet är tidsbegränsat och du måste ange namn på den/de personer som ska hyra lägenheten i din ansökan. Läs mer här.

Fasaden
Inget får monteras på fasaden eller utanför fönsterna. 

Trappuppgångar 
Trappuppgångar måste alltid vara fria för framkomlighet, det är även viktigt ur brandsäkerhetssynpunkt. Placera aldrig något i trapphusen, inte ens hushållssopor även om det är för en kort stund. 

Tvättstuga
Boka med tvättkolv och max 1 pass åt gången. Tvätta inte utanför angivna tider då det kan störa dina grannar. Efter avslutat pass rengör du tvättstugan enligt skrivna instruktioner. Placera tvättkolv i parkerings-läge så du inte oavsiktligt står som bokad för samma datum nästa månad. Läs mer här.

Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer
Fungerande cyklar får förvaras på gården i cykelställ och i cykelrum. Cyklar, barnvagnar och rullatorer får under inga omständigheter förvaras i trapphusen med hänsyn till brandsäkerheten. Använd istället gemensamma förråd. Motorcyklar och mopeder får endast parkeras på gatan eller på egen garageplats som är hyrd för ändamålet.

Gården
Visa alltid hänsyn till dina grannar och se till att de inte störs när du använder gården. Tänk på brandfaran vid grillning och städa undan matrester noga för att inte bjuda råttorna på kalas. Gårdens sittgrupper är öppna för alla och inte bokningsbara. Ta ansvar för att du, eller dina gäster, inte slänger fimpar på marken. 

Sopor
Soppåsar med vanligt hushållsavfall skall vara väl förslutna så att inte matrester sprids i soprummet. Lägg inte vassa föremål i soppåsar så att någon kan komma till skada. Avfall för får inte ställas på golvet om kärlen är fulla. Sortera efter uppsatta skyltar, felsortering kostar föreningen pengar.

Matavfallsåtervinning
Rummet mellan 154A och 154C är till för matavfallsåtervinning. Där får inga andra sopor kastas.

Grovsopor
Möbler, elektronik och annat skrymmande avfall kan lämnas i grovsoprummet som är öppet några gånger om året. Öppettider utannonseras till alla boende någon vecka innan. 

Farligt avfall
Kemikalier, batterier, mediciner, rengöringsmedel, färg, lågenergilampor, lysrör, motorolja etc är exempel på farligt miljöavfall. Detta får du personligen lämna på återvinningscentraler eller ambulerande avfallsstation.  

Källare
I källare får förvaring av personliga tillhörigheter endast ske i eget förråd. Inget brandfarligt eller explosivt material får förvaras i källaren. Gångar skall av säkerhetsskäl hållas fria och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källaren och tänk på att det finns risk för vattenöversvämning som kan skada dina saker.

Husdjur
Du är skyldig att se till att ditt husdjur inte stör eller förorenar i fastigheten eller på gården. Hundar får inte rastas på gården. Som ägare ansvarar du alltid för att plocka upp efter ditt husdjur om olyckan skulle vara framme. 

Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, innerbågar i fönster samt dörrar inomhus. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador är dyra och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Du bör ha en hemförsäkring med en särskild bostadsrättsförsäkring.

Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg eller dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att vidta vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Observera att fläktar aldrig får kopplas in i husets ventilation eller ut mot fasaden. Huset har självdrag och kan inte hantera trycket som uppstår.

Om du ska flytta
Kontakta styrelsen angående vilka rutiner som gäller vid överlåtelse om du är osäker. Tänk på att den som övertar din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får ske.